Trang chủ

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Bổ trợ

Xây dựng kiến thức tiền IELTS để học sinh nắm được cấu trúc cơ bản, dạng bài, cách làm bài và chuẩn bị tiếng Anh học thuật nền tảng cho luyện thi IELTS

MỤC TIÊU

DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH

Đăng ký học

KẾT THÚC KHOÁ HỌC

Đăng ký học

> Bổ trợ là học trọng tâm ngữ pháp chuyên dùng trong IELTS, làm quen với các dạng bài IELTS cơ bản

> Xây dựng vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản

> Cải thiện 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

LISTENING

Lắng nghe từ vựng cơ bản.
Hiểu và phản ứng khi nghe đáp án đúng.

READING

Xây dựng vốn từ vựng cơ bản kèm với bài tập thực hành các dạng bài IELTS
Làm quen với các từ vựng học thuật

SPEAKING

Luyện tập phát âm cơ bản
Tự tin khi nói tiếng Anh
Khả năng nói tiếng Anh đầy đủ ý nghĩa và câu hoàn chỉnh

WRITING

Viết thành câu thành thạo
Tích lũy kỹ năng viết bài hoàn chỉnh